Browsing by Author Huang, Hui

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
 2015All metal nitrides solid-state asymmetric supercapacitorsZhu, Changrong; Yang, Peihua; Chao, Dongliang; Wang, Xingli; Zhang, Xiao; Chen, Shi; Tay, Beng Kang; Huang, Hui; Zhang, Hua; Mai, Wenjie; Fan, Hong Jin
2018C-plasma of hierarchical graphene survives SnS bundles for ultrastable and high volumetric Na-ion storageChao, Dongliang; Ouyang, Bo; Liang, Pei; Huong, Tran Thi Thu; Jia, Guichong; Huang, Hui; Xia, Xinhui; Rawat, Rajdeep Singh; Fan, Hong Jin
2015Comparative analysis of opto-electronic performance of aluminium and silver nanoporous and nano-wired layersMarus, Mikita; Hubarevich, Aliaksandr; Wang, Hong; Mukha, Yauhen; Smirnov, Aliaksandr; Huang, Hui; Sun, Xiao Wei; Fan, Weijun
 2012Effect of annealing temperature on the crystallization and oxygen sensing property of strontium titanate ferrite sol–gel thin filmsChow, Chee Lap; Huang, Hui; Ang, Wan Chia; Liu, Hai; Huang, Yizhong; Tse, Man Siu; Tan, Ooi Kiang
 2012Enhanced charge transport properties of dye-sensitized solar cells using TiNxOy nanostructure composite photoanodeLim, Chiew Keat; Huang, Hui; Chow, Chee Lap; Tan, Pei Yun; Chen, Xiaofeng; Tse, Man Siu; Tan, Ooi Kiang
2014Enhanced Lithium Storage Performance of CuO Nanowires by Coating of Graphene Quantum DotsChao, Dongliang; Zhu, Changrong; Sun, Jing; Bacho, Ignacio Mínguez; Fan, Zhanxi; Ng, Chin Fan; Xia, Xinhui; Huang, Hui; Zhang, Hua; Shen, Ze Xiang; Ding, Guqiao; Fan, Hong Jin
2010Fabrication at wafer level of miniaturized gas sensors based on SnO2 nanorods deposited by PECVD and gas sensing characteristicsForleo, Angiola; Francioso, Luca; Capone, Simonetta; Casino, Flavio; Siciliano, Pietro; Tan, Ooi Kiang; Huang, Hui
 2013Hydrothermal growth of TiO2 nanorod arrays and in situ conversion to nanotube arrays for highly efficient quantum dot-sensitized solar cellsLim, Chiew Keat; Gong, Hua; Guo, Jun; Tse, Man Siu; Huang, Hui; Pan, Lei; Tan, Ooi Kiang
 2011Low-temperature growth of SnO2 nanorod arrays and tunable n-p-n sensing response of ZnO/SnO2 heterojunction for exclusive hydrogen sensorsHuang, Hui; Gong, Hua; Chow, Chee Lap; Guo, Jun; White, Timothy John; Tse, Man Siu; Tan, Ooi Kiang
 2012Mechanochemical synthesis of nanostructured Sr(Ti1–xFex)O3–δ solid-solution powders and their surface photovoltage responsesHuang, Hui; Chen, Xiaofeng; Luo, Qiong; Han, Mandi; Tan, Ooi Kiang; Tse, Man Siu
2016Recent progress in layered transition metal carbides and/or nitrides (MXenes) and their composites : synthesis and applicationsNg, Vincent Ming Hong; Huang, Hui; Zhou, Kun; Lee, Pooi See; Que, Wenxiu; Xu, Jason Zhichuan; Kong, Ling Bing
 2012SnO2 nanorod arrays : low temperature growth, surface modification and field emission propertiesHuang, Hui; Lim, Chiew Keat; Tse, Man Siu; Guo, Jun; Tan, Ooi Kiang
 2013TiO2 rutile–anatase core–shell nanorod and nanotube arrays for photocatalytic applicationsPan, Lei; Huang, Hui; Lim, Chiew Keat; Hong, Qing Yao; Tse, Man Siu; Tan, Ooi Kiang