Browsing by Author Huang, Yinjuan

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2018A 3D haloplumbate framework constructed from unprecedented Lindqvist-like highly coordinated [Pb6Br25]13- nanoclusters with temperature-dependent emissionLi, Xinxiong; Do, Thi Thu Ha; del Águila, A. Granados; Huang, Yinjuan; Chen, Wangqiao; Xiong, Qihua; Zhang, Qichun
2019Durable waterborne hydrophobic bio-epoxy coating with improved anti-icing and self-cleaning performanceZheng, Shunli; Bellido-Aguilar, Daniel Angel; Wu, Xinghua; Zhan, Xuejun; Huang, Yinjuan; Zeng, Xianting; Zhang, Qichun; Chen, Zhong
2019Effect of a fluoroalkyl-functional curing agent on the wettability, thermal and mechanical properties of hydrophobic biobased epoxy coatingsBellido-Aguilar, Daniel Angel; Zheng, Shunli; Zhan, Xuejun; Huang, Yinjuan; Zhao, Xin; Zeng, Xianting; Pallathadka, Pramoda K.; Zhang, Qichun; Chen, Zhong
2019Mechanically robust hydrophobic bio-based epoxy coatings for anti-corrosion applicationZheng, Shunli; Bellido-Aguilar, Daniel Angel; Huang, Yinjuan; Zeng, Xianting; Zhang, Qichun; Chen, Zhong
2020Perylene diimide oligomer nanoparticles with ultrahigh photothermal conversion efficiency for cancer theranosticsGong, Qiuyu; Xing, Jie; Huang, Yinjuan; Wu, Aiguo; Yu, Jing; Zhang, Qichun
2020Realizing small-flake graphene oxide membranes for ultrafast size-dependent organic solvent nanofiltrationNie, Lina; Goh, Kunli; Wang, Yu; Lee, Jaewoo; Huang, Yinjuan; Karahan, Huseyin Enis; Zhou, Kun; Guiver, Michael D.; Bae, Tae-Hyun
2019Reducing aggregation caused quenching effect through co-assembly of PAH chromophores and molecular barriersHuang, Yinjuan; Xing, Jie; Gong, Qiuyu; Chen, Li-Chuan; Liu, Guangfeng; Yao, Changjiang; Wang, Zongrui; Zhang, Hao-Li; Chen, Zhong; Zhang, Qichun
 2018The role of weak molecular dopants in enhancing the performance of solution-processed organic field-effect transistorsWang, Zongrui; Zou, Ye; Chen, Wangqiao; Huang, Yinjuan; Yao, Changjiang; Zhang, Qichun
2019Solvent-free synthesis and hydrophobization of biobased epoxy coatings for anti-icing and anticorrosion applicationsBellido-Aguilar, Daniel Angel; Zheng, Shunli; Huang, Yinjuan; Zeng, Xianting; Zhang, Qichun; Chen, Zhong
2018Two-dimensional and emission-tunable : an unusual perovskite constructed from lindqvist-type [Pb6Br19]7- nanoclustersLi, Xinxiong; Ha Do, T. Thu; Águila, Andrés Granados Del; Huang, Yinjuan; Chen, Wangqiao; Li, Yongxin; Ganguly, Rakesh; Morris, Samuel; Xiong, Qihua; Li, Dong-Sheng; Zhang, Qichun