Browsing by Author Lin, Changjian

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Controllable construction of ZnO/TiO2 patterning nanostructures by superhydrophilic/superhydrophobic templatesLai, Yuekun; Lin, Zequan; Huang, Jianying; Sun, Lan; Chen, Zhong; Lin, Changjian
2009Electrophoretic deposition of titanate nanotube films with extremely large wetting contrastLai, Yuekun; Chen, Yicong; Tang, Yuxin; Gong, Dangguo; Chen, Zhong; Lin, Changjian
2010Fabrication of patterned CdS/TiO2 heterojunction by wettability template-assisted electrodepositionLai, Yuekun; Lin, Zequan; Chen, Zhong; Huang, Jianying; Lin, Changjian
2010Fabrication of uniform Ag/TiO2 nanotube array structures with enhanced photoelectrochemical performanceLai, Yuekun; Zhuang, Huifang; Xie, Kunpeng; Gong, Dangguo; Tang, Yuxin; Sun, Lan; Lin, Changjian; Chen, Zhong
2010Hierarchical layered titanate microspherulite : formation by electrochemical spark discharge spallation and application in aqueous pollutant treatmentTang, Yuxin; Gong, Dangguo; Lai, Yuekun; Shen, Yiqiang; Zhang, Yanyan; Huang, Yizhong; Tao, Jie; Lin, Changjian; Dong, Zhili; Chen, Zhong
2010Nitrogen-doped TiO2 nanotube array films with enhanced photocatalytic activity under various light sourcesLai, Yue-Kun; Huang, Jianying; Zhang, Hui-Fang; Subramaniam, Vishnu-Priya; Tang, Yuxin; Gong, Dangguo; Sundar, Latha; Sun, Lan; Chen, Zhong; Lin, Changjian
2018Progress in TiO2 nanotube coatings for biomedical applications : a reviewCheng, Yan; Yang, Hui; Yang, Yun; Huang, Jianying; Wu, Ke; Chen, Zhong; Wang, Xiaoqin; Lin, Changjian; Lai, Yuekun
2018Rational construction of LaFeO3 perovskite nanoparticle-modified TiO2 nanotube arrays for visible-light driven photocatalytic activityYu, Jiangdong; Xiang, Siwan; Ge, Mingzheng; Zhang, Zeyang; Huang, Jianying; Tang, Yuxin; Sun, Lan; Lin, Changjian; Lai, Yuekun
2010Selective formation of ordered arrays of octacalcium phosphate ribbons on TiO2 nanotube surface by template-assisted electrodepositionLai, Yuekun; Huang, Yongxia; Wang, Hui; Huang, Jianying; Chen, Zhong; Lin, Changjian
 2009Self-organized TiO2 nanotubes in mixed organic–inorganic electrolytes and their photoelectrochemical performanceLai, Yuekun; Zhuang, Huifang; Sun, Lan; Chen, Zhong; Lin, Changjian
2009Superhydrophilic–superhydrophobic template : a simple approach to micro- and nanostructure patterning of TiO2 filmsLai, Yuekun; Huang, Jianying; Gong, Jiaojiao; Huang, Yongxia; Wang, Chenglin; Chen, Zhong; Lin, Changjian
 2012Transparent superhydrophobic/superhydrophilic TiO2-based coatings for self-cleaning and anti-foggingLai, Yuekun; Tang, Yuxin; Gong, Jiaojiao; Gong, Dangguo; Lin, Changjian; Chen, Zhong; Chi, Lifeng