Browsing by Author Liu, Xiang

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
20063D surface characterization and localization of anatomical landmarksLiu, Xiang
2004Anatomical analysis of foot surface from scattered data by way of local shape analysisChan, Tuck Seng.
2022Deep learning based solder joint defect detection on industrial printed circuit board X-ray imagesZhang, Qianru; Zhang, Meng; Gamanayake, Chinthaka; Yuen, Chau; Geng, · Zehao; Jayasekara, Hirunima; Woo, Chia-wei; Low, Jenny; Liu, Xiang; Guan, Yong Liang
2022Dowker complex based machine learning (DCML) models for protein-ligand binding affinity predictionLiu, Xiang; Feng, Huitao; Wu, Jie; Xia, Kelin
2014Facial landmark localization by curvature maps and profile analysisLippold, Carsten; Liu, Xiang; Wangdo, Kim; Drerup, Burkhard; Schreiber, Kristina; Kirschneck, Christian; Moiseenko, Tatjana; Danesh, Gholamreza
 2022Hom-complex-based machine learning (HCML) for the prediction of protein–protein binding affinity changes upon mutationLiu, Xiang; Feng, Huitao; Wu, Jie; Xia, Kelin
 2021Hypergraph-based persistent cohomology (HPC) for molecular representations in drug designLiu, Xiang; Wang, Xiangjun; Wu, Jie; Xia, Kelin
 2018One-step coaxial electrodeposition of Co0.85Se on CoNi2S4 nanotube arrays for flexible solid-state asymmetric supercapacitorsZhang, Chunyan; Hou, Mingzhen; Cai, Xiaoyi; Lin, Jianjian; Liu, Xiang; Wang, Ruirui; Zhou, Lijun; Gao, Jingchang; Li, Baosheng; Lai, Linfei
 2021Persistent spectral hypergraph based machine learning (PSH-ML) for protein-ligand binding affinity predictionLiu, Xiang; Feng, Huitao; Wu, Jie; Xia, Kelin
 2019Selection of graphene dopants for Na3V2(PO4)3 graphene composite as high rate, ultra long-life sodium-ion battery cathodesJiang, Haifeng; Cai, Xiaoyi; Wang, Zhan; Zhang, Lili; Zhou, Lijun; Lai, Linfei; Liu, Xiang
 2019Supported iridium catalyst for the green synthesis of 3,3′-bis(indolyl)methanes using methanol as the bridging methylene sourceQiang, Wenwen; Liu, Xiang; Loh, Teck-Peng