Browsing by Author Song, Bao-An

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
 2016Access to P-Stereogenic Phosphinates via N-Heterocyclic Carbene-Catalyzed Desymmetrization of BisphenolsHuang, Zhijian; Huang, Xuan; Li, Baosheng; Mou, Chengli; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
 2015Aminomethylation of enals through carbene and acid cooperative catalysis : concise access to β2-amino acidsChi, Robin Yonggui; Xu, Jianfeng; Chen, Xingkuan; Wang, Ming; Zheng, Pengcheng; Song, Bao-An
2016Carbene-catalysed reductive coupling of nitrobenzyl bromides and activated ketones or imines via single-electron-transfer processLi, Bao-Sheng; Wang, Yuhuang; Proctor, Rupert S. J.; Zhang, Yuexia; Webster, Richard D.; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Robin Yonggui
2016Carbene-Catalyzed Dynamic Kinetic Resolution of Carboxylic EstersChen, Xingkuan; Fong, Jacqueline Zi Mei; Xu, Jianfeng; Mou, Chengli; Lu, Yunpeng; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
2017Construction of Fused Pyrrolidines and β-Lactones by Carbene-Catalyzed C−N, C−C, and C−O Bond FormationsWu, Xingxing; Hao, Lin; Zhang, Yuexia; Rakesh, Maiti; Reddi, Rambabu N.; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
 2016Enantioselective Nucleophilic β-Carbon-Atom Amination of Enals: Carbene-Catalyzed Formal [3+2] ReactionsWu, Xingxing; Liu, Bin; Zhang, Yuexia; Jeret, Martin; Wang, Honglin; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
 2013Enantioselective sulfonation of enones with sulfonyl imines by cooperative N-heterocyclic-carbene/thiourea/tertiary-amine multicatalysisChi, Robin Yonggui; Jin, Zhichao; Xu, Jianfeng; Yang, Song; Song, Bao-An
 2013Functionalization of benzylic C(sp3)H bonds of heteroaryl aldehydes through N-heterocyclic carbene organocatalysisChen, Xingkuan; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Robin Yonggui
2016Green and rapid access to benzocoumarins via direct benzene construction through base-mediated formal [4+2] reaction and air oxidationMou, Chengli; Zhu, Tingshun; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Robin Yonggui
2015N-heterocyclic carbene-catalyzed δ-carbon LUMO activation of unsaturated aldehydesZhu, Tingshun; Mou, Chengli; Li, Baosheng; Smetankova, Marie; Song, Bao-An; Chi, Robin Yonggui
2019NaOH-promoted chemoselective cascade cyclization of cyclopropyl esters with unsaturated imines : access to bioactive cyclopenta[c]pyridine derivativesPan, Dingwu; Mou, Chengli; Zan, Ningning; Lv, Ya; Song, Bao-An; Chi, Robin Yonggui; Jin, Zhichao
 2015Nucleophilic β-carbon activation of propionic acid as a 3-carbon synthon by carbene organocatalysisChi, Robin Yonggui; Jin, Zhichao; Jiang, Ke; Fu, Zhenqian; Torres, Jaume; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Song, Bao-An
 2015Oxidative N-heterocyclic carbene-catalyzed γ-carbon addition of enals to imines: mechanistic studies and access to antimicrobial compoundsChi, Robin Yonggui; Su, Shihu; Jin, Zhichao; Zheng, Peng-Cheng; Cheng, Jiajia; Wang, Yu-Huang; Yang, Song; Jin, Lin-Hong; Song, Bao-An
2017Polyhalides as efficient and mild oxidants for oxidative carbene organocatalysis by radical processesWu, Xingxing; Zhang, Yuexia; Wang, Yuhuang; Ke, Jie; Jeret, Martin; Reddi, Rambabu N.; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Robin Yonggui
2017A reaction mode of carbene-catalysed aryl aldehyde activation and induced phenol OH functionalizationChen, Xingkuan; Wang, Hongling; Doitomi, Kazuki; Ooi, Chong Yih; Zheng, Pengcheng; Liu, Wangsheng; Guo, Hao; Yang, Song; Song, Bao-An; Hirao, Hajime; Chi, Yonggui Robin