Browsing by Author Wu, Xing

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Atomic scale modulation of self‐rectifying resistive switching by interfacial defectsWu, Xing; Yu, Kaihao; Cha, Dongkyu; Bosman, Michel; Raghavan, Nagarajan; Zhang, Xixiang; Li, Kun; Liu, Qi; Sun, Litao; Pey, Kinleong
 2014Carbon microbelt aerogel prepared by waste paper : an efficient and recyclable sorbent for oils and organic solventsBi, Hengchang; Huang, Xiao; Wu, Xing; Cao, Xiehong; Tan, Chaoliang; Yin, Zongyou; Lu, Xuehong; Sun, Litao; Zhang, Hua
 2012Dielectric breakdown - recovery in logic and resistive switching in memory : bridging the gap between the two phenomenaPey, Kin Leong; Raghavan, Nagarajan; Wu, Xing; Liu, Wenhu; Bosman, Michel
 2019A general and facile method for preparation of large-scale reduced graphene oxide films with controlled structuresBi, Hengchang; Wan, Shu; Cao, Xiehong; Wu, Xing; Zhou, Yilong; Yin, Kuibo; Su, Shi; Ma, Qinglang; Sindoro, Melinda; Zhu, Jingfang; Zhang, Zhuoran; Zhang, Hua; Sun, Litao
2013Intrinsic nanofilamentation in resistive switchingMigas, Dmitri B.; Borisenko, Victor E.; Wu, Xing; Cha, Dongkyu; Bosman, Michel; Raghavan, Nagarajan; Zhang, Xi Xiang; Li, Kun; Pey, Kin Leong
2012Nanoscale characterization of resistive switching phenomena in HFO2-based stacks using transmission electron microscopy and atomistic simulationWu, Xing
 2012Percolative model and thermodynamic analysis of oxygen-ion-mediated resistive switchingRaghavan, Nagarajan; Pey, Kin Leong; Wu, Xing; Liu, Wenhu; Bosman, Michel
2013Resilience of ultra-thin oxynitride films to percolative wear-out and reliability implications for high-κ stacks at low voltage stressRaghavan, Nagarajan; Padovani, Andrea; Li, Xiang; Bosman, Michel; Wu, Xing; Lip Lo, Vui; Larcher, Luca; Leong Pey, Kin
 2013Synthesis and optical properties of large-area single-crystalline 2D semiconductor WS2 monolayer from chemical vapor depositionCong, Chunxiao; Shang, Jingzhi; Wu, Xing; Cao, Bingchen; Peimyoo, Namphung; Qiu, Caiyu; Sun, Litao; Yu, Ting