Browsing by Author Zheng, Pengcheng

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Addition of a carbene catalyst to indole aryl aldehyde activates a remote δ-sp2 carbon for protonation and formal [4+2] reactionZheng, Pengcheng; Wu, Shuquan; Mou, Chengli; Xue, Wei; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
 2015Aminomethylation of enals through carbene and acid cooperative catalysis : concise access to β2-amino acidsChi, Robin Yonggui; Xu, Jianfeng; Chen, Xingkuan; Wang, Ming; Zheng, Pengcheng; Song, Bao-An
2018Carbene-catalyzed enal γ-carbon addition to α-ketophosphonates for enantioselective access to bioactive 2-pyranylphosphonatesSun, Jun; He, Fangcheng; Wang, Zhongyao; Pan, Dingwu; Zheng, Pengcheng; Mou, Chengli; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
2019Carbene-catalyzed enantioselective addition of thioamides to bromoenals for access to thiazinone heterocyclesLiu, Changyi; Wu, Shuquan; Xu, Jun; Chen, Lingzhu; Zheng, Pengcheng; Chi, Robin Yonggui
 2017Carbene-catalyzed indole 3-Methyl C(sp3)-H bond functionalizationCheng, Jian; Sun, Jun; Yan, Jiekuan; Yang, Song; Zheng, Pengcheng; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
2015Carbon–carbon bond activation of cyclobutenones enabled by the addition of chiral organocatalyst to ketoneLi, Bao-Sheng; Wang, Yuhuang; Jin, Zhichao; Zheng, Pengcheng; Ganguly, Rakesh; Chi, Robin Yonggui
2019Efficient access to 2-pyrones via carbene-catalyzed oxidative [3+3] reactions between enals and nitrogen ylidesZheng, Pengcheng; Li, Chengcheng; Mou, Chengli; Pan, Dingwu; Wu, Shuquan; Xue, Wei; Jin, Zhichao; Chi, Robin Yonggui
2018Enantioselective access to multi-cyclic α-amino phosphonates via carbene-catalyzed cycloaddition reactions between enals and six-membered cyclic iminesSun, Jun; Mou, Chengli; Liu, Changyi; Huang, Ruoyan; Zhang, Shupeng; Zheng, Pengcheng; Chi, Robin Yonggui
 2016Enantioselective Nucleophilic β-Carbon-Atom Amination of Enals: Carbene-Catalyzed Formal [3+2] ReactionsWu, Xingxing; Liu, Bin; Zhang, Yuexia; Jeret, Martin; Wang, Honglin; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Yonggui Robin
2016Green and rapid access to benzocoumarins via direct benzene construction through base-mediated formal [4+2] reaction and air oxidationMou, Chengli; Zhu, Tingshun; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Song, Bao-An; Chi, Robin Yonggui
2018Kinetic resolution of 1,2-diols via NHC-catalyzed site-selective esterificationLiu, Bin; Yan, Jiekuan; Huang, Ruoyan; Wang, Weihong; Jin, Zhichao; Zanoni, Giuseppe; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Chi, Robin Yonggui
2019NHC-catalyzed chemoselective reactions of enals and aminobenzaldehydes for access to chiral dihydroquinolinesWu, Shuquan; Liu, Changyi; Luo, Guoyong; Jin, Zhichao; Zheng, Pengcheng; Chi, Robin Yonggui
 2015Nucleophilic β-carbon activation of propionic acid as a 3-carbon synthon by carbene organocatalysisChi, Robin Yonggui; Jin, Zhichao; Jiang, Ke; Fu, Zhenqian; Torres, Jaume; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Song, Bao-An
2017A reaction mode of carbene-catalysed aryl aldehyde activation and induced phenol OH functionalizationChen, Xingkuan; Wang, Hongling; Doitomi, Kazuki; Ooi, Chong Yih; Zheng, Pengcheng; Liu, Wangsheng; Guo, Hao; Yang, Song; Song, Bao-An; Hirao, Hajime; Chi, Yonggui Robin
 2014β-functionalization of carboxylic anhydrides with β-alkyl substituents through carbene organocatalysisJin, Zhichao; Chen, Shaojin; Wang, Yuhuang; Zheng, Pengcheng; Yang, Song; Chi, Robin Yonggui