Browsing by Author Zhou, Chunmei

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
 2013Argon plasma reduced Pt nanocatalysts supported on carbon nanotube for aqueous phase benzyl alcohol oxidationZhou, Chunmei; Chen, Hong; Yan, Yibo; Jia, Xinli; Liu, Chang-jun; Yang, Yanhui
 2012Epoxidation of trans-stilbene and cis-cyclooctene over mesoporous vanadium catalysts : support composition and pore structure effectGuo, Zhen; Zhou, Chunmei; Hu, Shuangquan; Chen, Yuanting; Jia, Xinli; Lau, Raymond; Yang, Yanhui
 2012Formation of monometallic Au and Pd and bimetallic Au–Pd nanoparticles confined in mesopores via Ar glow-discharge plasma reduction and their catalytic applications in aerobic oxidation of benzyl alcoholYang, Yanhui; Jia, Xinli; Zhang, Hua; Zhou, Chunmei; Chen, Yuanting; Wang, Houpeng; Liu, Chang-jun; Zeng, Zhiyuan
 2012Nanoporous platinum grown on nickel foam by facile plasma reduction with enhanced electro-catalytic performanceZhou, Chunmei; Wang, Xin; Jia, Xinli; Wang, Houpeng; Liu, Chang-jun; Yang, Yanhui
 2012Palladium nanoparticles supported on manganese oxide–CNT composites for solvent-free aerobic oxidation of alcohols : tuning the properties of Pd active sites using MnOxTan, Huiteng; Chen, Yuanting; Zhou, Chunmei; Jia, Xinli; Chen, Jing; Rui, Xianhong; Yan, Qingyu; Yang, Yanhui; Zhu, Jixin
 2012Synthesis of Fe3O4 and Pt nanoparticles on reduced graphene oxide and their use as a recyclable catalystWu, Shixin; He, Qiyuan; Zhou, Chunmei; Qi, Xiaoying; Huang, Xiao; Yin, Zongyou; Yang, Yanhui; Zhang, Hua
 2012Toward the decoration of Pt nanoparticles supported on carbon nanotubes with Fe oxides and its effect on the catalytic reactionGuo, Zhen; Zhou, Chunmei; Shi, Daming; Wang, Yifan; Jia, Xinli; Chang, Jie; Borgna, Armando; Wang, Chuan; Yang, Yanhui