Browsing by Author Li, Youbing

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
 2022Cross-linked polyphosphazene nanospheres boosting long-lived organic room-temperature phosphorescenceZhang, Yongfeng; Chen, Xiaohong; Xu, Jianrong; Zhang, Qinglun; Gao, Liang; Wang, Zhonghao; Qu, Lunjun; Wang, Kaiti; Li, Youbing; Cai, Zhengxu; Zhao, Yanli; Yang, Chaolong
 2023Dual promotion of phosphorus groups for ultralong room temperature phosphorescence with high efficiencyZhou, Yuanlin; Qu, Lunjun; Yi, Shuang; Wang, Chang; Chen, Xiaohong; Tang, Shiman; Tang, Hailong; Li, Youbing; Wang, Kaiti; Zhao, Yanli; Yang, Chaolong
2019Effect of carbazolyl groups on photophysical properties of cyanuric chlorideGao, Weichen; Su, Yan; Wang, Zhonghao; Zhang, Yongfeng; Zhang, Dan; Jia, Peng; Yang, Chaolong; Li, Youbing; Ganguly, Rakesh; Zhao, Yanli
2020Excitation-dependent long-life luminescent polymeric systems under ambient conditionsSu, Yan; Zhang, Yongfeng; Wang, Zhonghao; Gao, Weichen; Jia, Peng; Zhang, Dan; Yang, Chaolong; Li, Youbing; Zhao, Yanli
 2022Four-in-One stimulus-responsive long-lived luminescent systems based on pyrene-doped amorphous polymersWang, Zhonghao; Gao, Liang; Zheng, Yan; Zhu, Yinyin; Zhang, Yongfeng; Zheng, Xian; Wang, Chang; Li, Youbing; Zhao, Yanli; Yang, Chaolong
 2022Long-lived room temperature phosphorescence crystals with green light excitationZheng, Yan; Wang, Zhonghao; Liu, Jiawei; Zhang, Yongfeng; Gao, Liang; Wang, Chang; Zheng, Xian; Zhou, Qian; Yang, Yan; Li, Youbing; Tang, Hailong; Qu, Lunjun; Zhao, Yanli; Yang, Chaolong
 2022Photo-induced dynamic room temperature phosphorescence based on triphenyl phosphonium containing polymersWang, Chang; Zhang, Yongfeng; Wang, Zhonghao; Zheng, Yan; Zheng, Xian; Gao, Liang; Zhou, Qian; Hao, Jinqiu; Pi, Bingxue; Li, Qiankun; Yang, Chaolong; Li, Youbing; Wang, Kaiti; Zhao, Yanli
2018Ultralong room temperature phosphorescence from amorphous organic materials toward confidential information encryption and decryptionPhua, Fiona Soo Zeng; Su, Yan; Li, Youbing; Zhou, Xianju; Jana, Deblin; Liu, Guofeng; Lim, Wei Qi; Ong, Wee Kong; Yang, Chaolong; Zhao, Yanli
 2021Ultrastable Tb-organic framework as a selective sensor of phenylglyoxylic acid in urineJia, Peng; Gao, Liang; Zheng, Yan; Zheng, Xian; Wang, Chang; Yang, Chaolong; Li, Youbing; Zhao, Yanli
 2021Ultraviolet-activated long-lived room-temperature phosphorescence from small organic molecule-doped polymer systemsWang, Zhonghao; Zheng, Yan; Su, Yan; Gao, Liang; Zhu, Yinyin; Xia, Jie; Zhang, Yongfeng; Wang, Chang; Zheng, Xian; Zhao, Yanli; Yang, Chaolong; Li, Youbing
2018Versatile bimetallic lanthanide metal-organic frameworks for tunable emission and efficient fluorescence sensingSu, Yan; Yu, Junhong; Li, Youbing; Phua, Fiona Soo Zeng; Liu, Guofeng; Lim, Wei Qi; Yang, Xiaozhan; Ganguly, Rakesh; Dang, Cuong; Yang, Chaolong; Zhao, Yanli
 2021Water-induced blue-green variable nonconventional ultralong room temperature phosphorescence from cross-linked copolymers via click chemistryGao, Liang; Zhang, Yongfeng; Chen, Xiaohong; Zheng, Yan; Zheng, Xian; Wang, Chang; Wang, Zhonghao; Hao, Jinqiu; Tian, Quanchi; Yu, Xingyu; Yang, Chaolong; Li, Youbing; Zhao, Yanli