Browsing by Author Wang, Chongwu

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Beam combining of a broadly and continuously tunable quantum cascade laserSun, Fangyuan; Li, Jinghao; Tan, Kian Hua; Wicaksono, Satrio; Chua, Yun Da; Wang, Chongwu; Dai, Mingjin; Voo, Roth Qin Gui; Yoon, Soon Fatt; Wang, Qi Jie
2022Biocompatible ionic liquids in high-performing organic electrochemical transistors for ion detection and electrophysiological monitoringLi, Ting; Koh, Cheryl Jie Yan; Moudgil, Akshay; Cao, Huan; Wu, Xihu; Chen, Shuai; Hou, Kunqi; Surendran, Abhijith; Stephen, Meera; Tang, Cindy; Wang, Chongwu; Wang, Qi Jie; Tay, Chor Yong; Leong, Wei Lin 
 2022Efficient avalanche photodiodes with a WSe₂/MoS₂ heterostructure via two-photon absorptionSon, Bongkwon; Wang, Yadong; Luo, Manlin; Lu, Kunze; Kim, Youngmin; Joo, Hyo-Jun; Yi, Yu; Wang, Chongwu; Wang, Qi Jie; Chae, Sang Hoon; Nam, Donguk
2022Electrically tunable two-dimensional heterojunctions for miniaturized near-infrared spectrometersDeng, Wenjie; Zheng, Zilong; Li, Jingzhen; Zhou, Rongkun; Chen, Xiaoqing; Zhang, Dehui; Lu, Yue; Wang, Chongwu; You, Congya; Li, Songyu; Sun, Ling; Wu, Yi; Li, Xuhong; An, Boxing; Liu, Zheng; Wang, Qi Jie; Duan, Xiangfeng; Zhang, Yongzhe
 2023Extreme polarization anisotropy in resonant third-harmonic generation from aligned carbon nanotube filmsZhu, Song; Li, Wenkai; Yu, Shengjie; Komatsu, Natsumi; Baydin, Andrey; Wang, Fakun; Sun, Fangyuan; Wang, Chongwu; Chen, Wenduo; Tan, Chuan Seng; Liang, Houkun; Yomogida, Yohei; Yanagi, Kazuhiro; Kono, Junichiro; Wang, Qi Jie
2021Heterostrain-enabled dynamically tunable moiré superlattice in twisted bilayer grapheneGao, Xuejiao; Sun, Hao; Kang, Dong-Ho; Wang, Chongwu; Wang, Qi Jie; Nam, Donguk
2022High-performance, polarization-sensitive, long-wave infrared photodetection via photothermoelectric effect with asymmetric van der Waals contactsDai, Mingjin; Wang, Chongwu; Ye, Ming; Zhu, Song; Han, Song; Sun, Fangyuan; Chen, Wenduo; Jin, Yuhao; Chua, Yunda; Wang, Qi Jie
2022Incoherent broadband mid-infrared detection with lanthanide nanotransducersLiang, Liangliang; Wang, Chongwu; Chen, Jiaye; Wang, Qi Jie; Liu, Xiaogang
2023Long-wave infrared photothermoelectric detectors with ultrahigh polarization sensitivityDai, Mingjin; Wang, Chongwu; Qiang, Bo; Jin, Yuhao; Ye, Ming; Wang, Fakun; Sun, Fangyuan; Zhang, Xuran; Luo, Yu; Wang, Qi Jie
2021Mid-infrared photonics and optoelectronics in 2D materialsLiang, Guozhen; Yu, Xuechao; Hu, Xiaonan; Qiang, Bo; Wang, Chongwu; Wang, Qi Jie
 2020NOx measurements in vehicle exhaust using advanced deep ELM networksOuyang, Tinghui; Wang, Chongwu; Yu, Zhangjun; Stach, Robert; Mizaikoff, Boris; Huang, Guang-Bin; Wang, Qijie
2023Photonic Majorana quantum cascade laser with polarization-winding emissionHan, Song; Chua, Yunda; Zeng, Yongquan; Zhu, Bofeng; Wang, Chongwu; Qiang, Bo; Jin, Yuhao; Wang, Qian; Li, Lianhe; Davies, Alexander Giles; Linfield, Edmund Harold; Chong, Yidong; Zhang, Baile; Wang, Qi Jie
2019Quantitative analysis of gas phase IR spectra based on extreme learning machine regression modelOuyang, Tinghui; Wang, Chongwu; Yu, Zhangjun; Stach, Robert; Mizaikoff, Boris; Liedberg, Bo; Huang, Guang-Bin; Wang, Qi-Jie
2023Single-mode electrically pumped terahertz laser in an ultracompact cavity via merging bound states in the continuumCui, Jieyuan; Chua, Yunda; Han, Song; Wang, Chongwu; Jin, Yuhao; Li, Jinghao; Zeng, Yongquan; Wang, Qian; Ye, Ming; Chen, Wenduo; Zhu, Song; Sun, Fangyuan; Li, Lianhe; Davies, Alexander Giles; Linfield, Edmund Harold; Tan, Chuan Seng; Wang, Qi Jie
2019Surface group-modified MXene nano-flake doping of monolayer tungsten disulfidesTao, Ye; Koh, See Wee; Yu, Xuechao; Wang, Chongwu; Liang, Houkun; Zhang, Ying; Li, Hong; Wang, Qi Jie
2022Switchable unipolar-barrier van der Waals heterostructures with natural anisotropy for full linear polarimetry detectionDeng, Wenjie; Dai, Mingjin; Wang, Chongwu; You, Congya; Chen, Wenduo; Han, Song; Han, Jiayue; Wang, Fakun; Ye, Ming; Zhu, Song; Cui, Jieyuan; Wang, Qi Jie; Zhang, Yongzhe
 2022Triaxially strained suspended graphene for large-area pseudo-magnetic fieldsLuo, Manlin; Sun, Hao; Qi, Zhipeng; Lu, Kunze; Chen, Melvina; Kang, Dongho; Kim, Youngmin; Burt, Daniel; Yu, Xuechao; Wang, Chongwu; Kim, Young Duck; Wang, Hong; Wang, Qi Jie; Nam, Donguk
2023A two-dimensional mid-infrared optoelectronic retina enabling simultaneous perception and encodingWang, Fakun; Hu, Fangchen; Dai, Mingjin; Zhu, Song; Sun, Fangyuan; Duan, Ruihuan; Wang, Chongwu; Han, Jiayue; Deng, Wenjie; Chen, Wenduo; Ye, Ming; Han, Song; Qiang, Bo; Jin, Yuhao; Chua, Yunda; Chi, Nan; Yu, Shaohua; Nam, Donguk; Chae, Sang Hoon; Liu, Zheng; Wang, Qi Jie
2022Ultra-broadband SnSe-based photothermoelectric detector for mid-infrared gas spectroscopyDeng, Wenjie; Wang, Chongwu; Dai, Mingjin; Wang, Fakun; Han, Jiayue; Sun, Fangyuan; Wang, Qi Jie; Zhang, Yongzhe
2020Ultrathin hematite photoanode with gradient Ti dopingLiu, Pengfei; Wang, Chongwu; Wang, Lijie; Wu, Xuefeng; Zheng, Lirong; Yang, Hua Gui