Advanced Environmental Biotechnology Centre (AEBC)


Results 1-20 of 148 (Search time: 0.041 seconds).

4-Chlorophenol oxidation depends on the activation of an AraC-type transcriptional regulator, CphR, in Rhodococcus sp. strain YH-5B   [2018]

Zhang, Hui; Yu, Ting; Wang, Yiran; Li, Jie; Wang, Guangli; Ma, Yingqun; Liu, Yu

Effect of sodium on methanogens in a two-stage anaerobic system   [2022]

Xiao, Keke; Maspolim, Yogananda; Zhou, Yan; Guo, Chenghong; Ng, Wun Jern

Rapid serial diluting biomicrofluidic provides EC50 in minutes   [2019]

Stuckey, David C.; Steele, Terry W. J.; Ortiz, Raphael; Chen, Jian Lin

Phosphate recovery from the P-enriched brine of AnMBR-RO-IE treating municipal wastewater via an innovated phosphorus recovery batch reactor with nano-sorbents   [2021]

Zhao, Qian; Tian, Jizhen; Zhang, Kefeng; Wang, Hongbo; Li, Mei; Meng, Shujuan; Mu, Ruimin; Liu, Lei; Yin, Mengmeng; Li, Jingjing; Liu, Yu

Triclosan transformation and impact on an elemental sulfur-driven sulfidogenic process   [2021]

Zhang, Liang; Wu, Dan; Liang, Jialin; Wang, Li; Zhou, Yan

Contrasting archaeal and bacterial community assembly processes and the importance of rare taxa along a depth gradient in shallow coastal sediments   [2022]

Gong, Xianzhe; Chen, Zhiyi; Deng, Ye; Zhao, Duo; Gao, Ping; Zhang, Liang; Tu, Qichao; Qu, Lingyun; Zheng, Liwen; Zhang, Yong; Song, Chao; Liu, Jihua

Delicate manipulation of cobalt oxide nanodot clusterization on binder-free TiO₂-nanorod photoanodes for efficient photoelectrochemical catalysis   [2020]

Feng, Han; Liang, Liangliang; Ge, Junyu; Wu, Weiyi; Huang, Zhaohong; Liu, Yu; Li, Lin

Effect of a high strength chemical industry wastewater on microbial community dynamics and mesophilic methane generation   [2014]

Venkatakrishnan, Harish; Tan, Youming; Majid, Maszenan bin Abdul; Pathak, Santosh; Sendjaja, Antonius Yudi; Li, Dongzhe; Liu, Jerry Jian Lin; Zhou, Yan; Ng, Wun Jern

Effect of temperature decrease on anammox granular sludge: shock and adaptation   [2021]

Pan, Chao; Xu, Dongdong; Dong, Ziyang; Li, Wenji; Kang, Da; Chen, Wenda; Li, Yiyu; Zhang, Meng; Hu, Baolan; Zheng, Ping