Maritime Research Centre


Results 1-20 of 52 (Search time: 0.011 seconds).

Application of soft material for reclamation fill   [2014]

Chua, Feng Jun; Lim, Hak Soon

Modal and Vibration Analysis of Filter System in Petrochemical Plant   [2017]

Liu, Zhongchi; Wang, Ji; Gho, Wie Min; Liu, Xiao; Yu, Xuebing

Effects of turbidity on marine organism   [2010]

Tan, Xiu Ling.

Non-spherical multi-oscillations of a bubble in a compressible liquid   [2015]

Wang, Qian-xi; Yang, Yuan-xiang; Tan, Danielle Sweimann; Su, Jian; Tan, Soon Keat

Simplified residence time prediction models for constructed wetland water recycling systems   [2013]

Wei, Xiaohua; Wang, Xiugui; Dong, Bing; Li, Xinjian; Plappally, Anand K.; Mao, Zhi; Brown, Larry C.