Institute of Structural Biology


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.004 seconds).

The relationship between vitamin B6, diabetes and cancer   [2018]

Merigliano, Chiara; Mascolo, Elisa; Burla, Romina; Saggio, Isabella; Vernì, Fiammetta

Structural basis of RIP2 activation and signaling   [2018]

Gong, Qin; Long, Ziqi; Zhong, Franklin L.; Teo, Daniel Eng Thiam; Jin, Yibo; Yin, Zhan; Boo, Zhao Zhi; Zhang, Yaming; Zhang, Jiawen; Yang, Renliang; Bhushan, Shashi; Reversade, Bruno; Li, Zongli; Wu, Bin

Structure of the GTP Form of Elongation Factor 4 (EF4) Bound to the Ribosome   [2016]

Kumar, Veerendra; Ero, Rya; Ahmed, Tofayel; Goh, Kwok Jian; Zhan, Yin; Bhushan, Shashi; Gao, Yong-Gui

Structural analyses unravel the molecular mechanism of cyclic di-GMP regulation of bacterial chemotaxis via a PilZ adaptor protein   [2018]

Yan, Xin-Fu; Xin, Lingyi; Yen, Jackie Tan; Zeng, Yukai; Jin, Shengyang; Cheang, Qing Wei; Fong, Rachel Andrea Chea Yuen; Chiam, Keng-Hwee; Liang, Zhao-Xun; Gao, Yong-Gui