Innovative Centre for Flexible Devices


Results 1-20 of 57 (Search time: 0.076 seconds).

Strain-enabled phase transition of periodic metasurfaces   [2022]

Yu, Jiancan; Liu, Zhihua; Wang, Ming; Wang, Changxian; Chen, Geng; Cui, Zequn; Wang, Ting; Yang, Hui; Wang, Xiaotian; Chen, Xiaodong

Emerging intraoral biosensors   [2020]

Wang, Jianwu; Yu, Jing; Wang, Ting; Li, Chengcheng; Wei, Yan; Deng, Xuliang; Chen, Xiaodong

Hygroscopic chemistry enables fire-tolerant supercapacitors with a self-healable “solute-in-air” electrolyte   [2022]

Xia, Huarong; Lv, Zhisheng; Zhang, Wei; Wei, Jiaqi; Liu, Lin; Cao, Shengkai; Zhu, Zhiqiang; Tang, Yuxin; Chen, Xiaodong

Shape morphing of plastic films   [2022]

Zhang, Feilong; Li, Dong; Wang, Changxian; Liu, Zhihua; Yang, Man; Cui, Zequn; Yi, Junqi; Wang, Ming; Jiang, Ying; Lv, Zhisheng; Wang, Shutao; Gao, Huajian; Chen, Xiaodong

Enabling the high-voltage operation of layered ternary oxide cathodes via thermally tailored interphase   [2022]

Zhu, Zhiqiang; Cao, Shengkai; Ge, Xiang; Xi, Shibo; Xia, Huarong; Zhang, Wei; Lv, Zhisheng; Wei, Jiaqi; Chen, Xiaodong

Artificial visual electronics for closed-loop sensation/action systems   [2021]

Jiang, Zhi; Jiang, Ying; Chen, Nuan; Chen, Xiaodong

Portable food-freshness prediction platform based on colorimetric barcode combinatorics and deep convolutional neural networks   [2020]

Guo, Lingling; Wang, Ting; Wu, Zhonghua; Wang, Jianwu; Wang, Ming; Cui, Zequn; Ji, Shaobo; Cai, Jianfei; Xu, Chuanlai; Chen, Xiaodong

Bio‐inspired plasmonic photocatalysts   [2018]

Liu, Zhihua; Leow, Wan Ru; Chen, Xiaodong

Spatiotemporal oscillation in confined epithelial motion upon fluid-to-solid transition   [2021]

Yu, Jing ; Cai, Pingqiang; Zhang, Xiaoqian; Zhao, Tiankai; Liang, Linlin; Zhang, Sulin; Liu, Hong; Chen, Xiaodong

Transdermal theranostics   [2020]

Than, Aung; Zan, Ping; Chen, Peng

Lancing drug reservoirs into subcutaneous fat to combat obesity and associated metabolic diseases   [2020]

Than, Aung; Duong, Phan Khanh; Zan, Ping; Liu, Junjie; Leow, Melvin Khee-Shing; Chen, Peng

Stabilizing non-fullerene organic photodiodes through interface engineering enabled by a tin ion-chelated polymer   [2023]

Xiao, Jianhua; Wang, Yang; Yuan, Liu; Long, Yin; Jiang, Zhi; Liu, Qingxia; Gu, Deen; Li, Weizhi; Tai, Huiling; Jiang, Yadong

Surface diffusion-limited lifetime of silver and copper nanofilaments in resistive switching devices   [2019]

Wang, Wei; Wang, Ming; Ambrosi, Elia; Bricalli, Alessandro; Laudato, Mario; Sun, Zhong; Chen, Xiaodong; Ielmini, Daniele

A compliant ionic adhesive electrode with ultralow bioelectronic impedance   [2020]

Pan, Liang; Cai, Pingqiang; Mei, Le; Cheng, Yuan; Zeng, Yi; Wang, Ming; Wang, Ting; Jiang, Ying; Ji, Baohua; Li, Dechang; Chen, Xiaodong

Artificial skin perception   [2020]

Wang, Ming; Luo, Yifei; Wang, Ting; Wan, Changjin; Pan, Liang; Pan, Shaowu; He, Ke; Neo, Aden; Chen, Xiaodong

Scalable combustion synthesis of graphene-welded activated carbon for high-performance supercapacitors   [2021]

Li, Chen; Zhang, Xiong; Lv, Zhisheng; Wang, Kai; Sun, Xianzhong; Chen, Xiaodong; Ma, Yanwei

Water-resistant conformal hybrid electrodes for aquatic endurable electrocardiographic monitoring   [2020]

Ji, Shaobo; Wan, Changjin; Wang, Ting; Li, Qingsong; Chen, Geng; Wang, Jianwu; Liu, Zhiyuan; Yang, Hui; Liu, Xijian; Chen, Xiaodong

Polymeric membranes with selective solution-diffusion for intercepting volatile organic compounds during solar-driven water remediation   [2020]

Qi, Dianpeng; Liu, Yan; Liu, Yuanbin; Liu, Zhiyuan; Luo, Yifei; Xu, Hongbin; Zhou, Xin; Zhang, Jingjing; Yang, Hui; Wang, Wei; Chen, Xiaodong