Project title
RG146/17

Publications
(All)

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.01 seconds).

OnionNet-2: a convolutional neural network model for predicting protein-ligand binding affinity based on residue-atom contacting shells   [2021]

Wang, Zechen; Zheng, Liangzhen; Liu, Yang; Qu, Yuanyuan; Li, Yong-Qiang; Zhao, Mingwen; Mu, Yuguang; Li, Weifeng

Pyruvate kinase regulates the pentose-phosphate pathway in response to hypoxia in mycobacterium tuberculosis   [2019]

Zhong, Wenhe; Guo, Jingjing; Cui, Liang; Chionh, Yok Hian; Li, Kuohan; El Sahili, Abbas; Cai, Qixu; Yuan, Meng; Michels, Paul A. M.; Fothergill-Gilmore, Linda A.; Walkinshaw, Malcolm D.; Mu, Yuguang; Lescar, Julien; Dedon, Peter C.

Response of microbial membranes to butanol : interdigitation vs. disorder   [2019]

Guo, Jingjing; Ho, James Chin Shing; Chin, Hokyun; Mark, Alan E.; Zhou, Cheng; Kjelleberg, Staffan; Liedberg, Bo; Parikh, Atul N.; Cho, Nam-Joon; Hinks, Jamie; Mu, Yuguang; Seviour, Thomas