Project title
NRF-CRP19- 2017-01

Publications
(All)

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.015 seconds).

1D photonic crystal direct bandgap GeSn-on- insulator laser   [2021]

Joo, Hyo-Jun; Kim, Youngmin; Burt, Daniel; Jung, Yongduck; Zhang, Lin; Chen, Melvina; Parluhutan, Samue Jior; Kang, Dong-Ho; Lee, Chulwon; Assali, Simone; Ikonic, Zoran; Moutanabbir, Oussama; Cho, Yong-Hoon; Tan, Chuan Seng; Nam, Donguk

Efficient avalanche photodiodes with a WSe₂/MoS₂ heterostructure via two-photon absorption   [2022]

Son, Bongkwon; Wang, Yadong; Luo, Manlin; Lu, Kunze; Kim, Youngmin; Joo, Hyo-Jun; Yi, Yu; Wang, Chongwu; Wang, Qi Jie; Chae, Sang Hoon; Nam, Donguk

High-efficiency silicon nanowire array near infrared photodetectors via length control and SiOx surface passivation   [2023]

Son, Bongkwon; Shin, Sang-Ho; Zhao, Zhi-Jun; Ju, Byeong-Kwon; Jeong, Jun-Ho; Kim, Munho; Tan, Chuan Seng

Incoherent broadband mid-infrared detection with lanthanide nanotransducers   [2022]

Liang, Liangliang; Wang, Chongwu; Chen, Jiaye; Wang, Qi Jie; Liu, Xiaogang

Optically pumped low-threshold microdisk lasers on a GeSn-on-insulator substrate with reduced defect density   [2022]

Jung, Yongduck; Burt, Daniel; Zhang, Lin; Kim, Youngmin; Joo, Hyo-Jun; Chen, Melvina; Assali, Simone; Moutanabbir, Oussama; Tan, Chuan Seng; Nam, Donguk

A review of machine learning for near-infrared spectroscopy   [2022]

Zhang, Wenwen; Kasun, Liyanaarachchi Chamara; Wang, Qi Jie; Zheng, Yuanjin; Lin, Zhiping

Sensitive control of broad-area semiconductor lasers by cavity shape   [2022]

Kim, Kyungduk; Bittner, Stefan; Jin, Yuhao; Zeng, Yongquan; Guazzotti, Stefano; Hess, Ortwin; Wang, Qi Jie; Cao, Hui

Strong second-harmonic generation by sublattice polarization in non-uniformly strained monolayer graphene   [2023]

Lu, Kunze; Luo, Manlin; Gao, Weibo; Wang, Qi Jie; Sun, Hao; Nam, Donguk

Switchable unipolar-barrier van der Waals heterostructures with natural anisotropy for full linear polarimetry detection   [2022]

Deng, Wenjie; Dai, Mingjin; Wang, Chongwu; You, Congya; Chen, Wenduo; Han, Song; Han, Jiayue; Wang, Fakun; Ye, Ming; Zhu, Song; Cui, Jieyuan; Wang, Qi Jie; Zhang, Yongzhe

Tensile strained direct bandgap GeSn microbridges enabled in GeSn-on-insulator substrates with residual tensile strain   [2023]

Burt, Daniel; Zhang, Lin; Jung, Yongduck; Joo, Hyo-Jun; Kim, Youngmin; Chen, Melvina; Son, Bongkwon; Fan, Weijun; Ikonic, Zoran; Tan, Chuan Seng; Nam, Donguk