Project title
NRF-NRFI05-2019-0002

Publications
(All)

Results 1-11 of 11 (Search time: 0.02 seconds).

Contextualized graph attention network for recommendation with item knowledge graph   [2021]

Liu, Yong; Yang, Susen; Xu, Yonghui; Miao, Chunyan; Wu, Min; Zhang, Juyong

Cycle-consistent inverse GAN for text-to-image synthesis   [2021]

Wang, Hao; Lin, Guosheng ; Hoi, Steven C. H.; Miao, Chunyan

Decomposing generation networks with structure prediction for recipe generation   [2022]

Wang, Hao; Lin, Guosheng; Hoi, Steven C. H.; Miao, Chunyan

Enhancing e-commerce recommender system adaptability with online deep controllable Learning-To-Rank   [2021]

Zeng, Anxiang; Yu, Han; He, Hualin; Ni, Yabo; Li, Yongliang; Zhou, Jingren; Miao, Chunyan

Federated learning for personalized humor recognition   [2022]

Guo, Xu; Yu, Han; Li, Boyang; Wang, Hao; Xing, Pengwei; Feng, Siwei; Nie, Zaiqing; Miao, Chunyan

Goal modelling for deep reinforcement learning agents   [2021]

Leung, Jonathan; Shen, Zhiqi; Zeng, Zhiwei; Miao, Chunyan

Latent-optimized adversarial neural transfer for sarcasm detection   [2021]

Guo, Xu; Li, Boyang; Yu, Han; Miao, Chunyan

Learning hierarchical review graph representations for recommendation   [2021]

Liu, Yong; Yang, Susen; Zhang, Yinan; Miao, Chunyan; Nie, Zaiqing; Zhang, Juyong

Pre-training graph transformer with multimodal side information for recommendation   [2021]

Liu, Yong; Yang, Susen; Lei, Chenyi; Wang, Guoxin; Tang, Haihong; Zhang, Juyong; Sun, Aixin; Miao, Chunyan

Smart decision-support system for pig farming   [2022]

Wang, Hao; Li, Boyang; Zhong, Haoming; Xu, Ahong; Huang, Yingjie; Zou, Jingfu; Chen, Yuanyuan; Wu, Pengcheng; Chen, Yiqiang; Leung, Cyril; Miao, Chunyan