Project title
AISG2-RP-2020-019

Publications
(All)

Results 1-20 of 35 (Search time: 0.019 seconds).

Aggregating intrinsic information to enhance BCI performance through federated learning   [2024]

Liu, Rui; Chen, Yuanyuan; Li, Anran; Ding, Yi; Yu, Han; Guan, Cuntai

Attention-aware resource allocation and QoE analysis for metaverse xURLLC services   [2023]

Du, Hongyang; Liu, Jiazhen; Niyato, Dusit; Kang, Jiawen; Xiong, Zehui; Zhang, Junshan; Kim, Dong In

Automatic product copywriting for e-commerce   [2023]

Zou, Yanyan; Zhang, Xueying; Zhou, Jing; Diao, Shiliang; Chen, Jiajia; Ding, Zhuoye; He, Zhen; He, Xueqi; Xiao, Yun; Long, Bo; Ma, Mian; Xu, Sulong; Yu, Han; Wu, Lingfei

Bayesian optimization enhanced deep reinforcement learning for trajectory planning and network formation in multi-UAV networks   [2023]

Gong, Shimin; Wang, Meng; Gu, Bo; Zhang, Wenjie; Hoang, Dinh Thai; Niyato, Dusit

Blockchain meets metaverse and digital asset management: a comprehensive survey   [2023]

Truong, Vu Tuan; Le, Long Bao; Niyato, Dusit

Capsule neural tensor networks with multi-aspect information for Few-shot Knowledge Graph Completion   [2023]

Li, Qianyu; Yao, Jiale; Tang, Xiaoli; Yu, Han; Jiang, Siyu; Yang, Haizhi; Song, Hengjie

CAreFL: enhancing smart healthcare with contribution-aware federated learning   [2023]

Liu, Zelei; Chen, Yuanyuan; Zhao, Yansong; Yu, Han; Liu, Yang; Bao, Renyi; Jiang, Jinpeng; Nie, Zaiqing; Xu, Qian; Yang, Qiang

Deep reinforcement learning for secrecy energy efficiency maximization in RIS-assisted networks   [2023]

Zhang, Yichi; Lu, Yang; Zhang, Ruichen; Ai, Bo; Niyato, Dusit

Digital twin-assisted edge computation offloading in industrial internet of things with NOMA   [2023]

Zhang, Long; Wang, Han; Xue, Hongmei; Zhang, Hongliang; Liu, Qilie; Niyato, Dusit; Han, Zhu

Economics of semantic communication system: an auction approach   [2023]

Liew, Zi Qin; Du, Hongyang; Lim, Bryan Wei Yang; Xiong, Zehui; Niyato, Dusit; Miao, Chunyan; Kim, Dong In

Evolutionary carrier selection for shared truck delivery services   [2023]

Kaewpuang, Rakpong; Sawadsitang, Suttinee; Niyato, Dusit; Yu, Han

FakeLocator: robust localization of GAN-based face manipulations   [2022]

Huang, Yihao; Xu, Felix Juefei; Guo, Qing; Liu, Yang; Pu, Geguang

Federated learning for personalized humor recognition   [2022]

Guo, Xu; Yu, Han; Li, Boyang; Wang, Hao; Xing, Pengwei; Feng, Siwei; Nie, Zaiqing; Miao, Chunyan

A game-based incentive-driven offloading framework for dispersed computing   [2023]

Wu, Hongjia; Nie, Jiangtian; Xiong, Zehui; Cai, Zhiping; Zhou, Tongqing; Yuen, Chau; Niyato, Dusit

GraphSearchNet: enhancing GNNs via capturing global dependencies for semantic code search   [2023]

Liu, Shangqing; Xie, Xiaofei; Siow, Jingkai; Ma, Lei; Meng, Guozhu; Liu, Yang

Intelligent online selling point extraction and generation for e-commerce recommendation   [2023]

Guo, Xiaojie; Wang, Shugen; Zhao, Hanqing; Diao, Shiliang; Chen, Jiajia; Ding, Zhuoye; He, Zhen; Lu, Jianchao; Xiao, Yun; Long, Bo; Yu, Han; Wu, Lingfei

Investigating customers' continuous trust towards mobile banking apps   [2023]

Che, Maohao; Say, Ashley Sze Yee; Yu, Han; Zhou, Qingji; Shu, Jared; Sun, Wen; Luo, Xi; Xu, Hong

Jamming-based covert communication for rate-splitting multiple access   [2023]

Nguyen, Trung Thanh; Luong, Nguyen Cong; Feng, Shaohan; Elbassioni, Khaled; Niyato, Dusit