Project title
NRF-CRP22-2019-0002

Publications
(All)

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.006 seconds).

Atroposelective access to 1,3-oxazepine-containing bridged biaryls via carbene-catalyzed desymmetrization of imines   [2023]

Yang, Xing; Wei, Liwen; Wu, Yuelin; Zhou, Liejin; Zhang, Xinglong; Chi, Robin Yonggui

Carbene-catalyzed enantioselective sulfonylation of enone aryl aldehydes: a new mode of breslow intermediate oxidation   [2022]

Deng, Rui; Wu, Shuquan; Mou, Chengli; Liu, Jianjian; Zheng, Pengcheng; Zhang, Xinglong; Chi, Robin Yonggui

Development of axially chiral urazole scaffolds for antiplant virus applications against potato virus Y   [2023]

Jin, Jiamiao; Mou, Chengli; Zou, Juan; Xie, Xin; Wang, Chen; Shen, Tingwei; Deng, Youlin; Li, Benpeng; Jin, Zhichao; Li, Xiangyang; Chi, Robin Yonggui

Direct reaction of nitroarenes and thiols via photodriven oxygen atom transfer for access to sulfonamides   [2022]

Bao, Zhaowei; Zou, Juan; Mou, Chengli; Jin, Zhichao; Ren, Shi-Chao; Chi, Robin Yonggui

N-heterocyclic carbene-mediated carbon-sulfur bond-forming reactions   [2022]

Lv, Jie; Jin, Zhichao; Wang, Hongling; Chi, Robin Yonggui

NHC-catalyzed [12+2] reaction of polycyclic arylaldehydes for access to indole derivatives   [2023]

Ji, Hong; Zou, Juan; Mou, Chengli; Liu, Yonggui; Ren, Shi-Chao; Chi, Robin Yonggui

Nickel-catalyzed enantioselective reductive arylation and heteroarylation of aldimines via an elementary 1,4-addition   [2023]

Zhang, Luoqiang; Wang, Xiuhua; Pu, Maoping; Chen, Caiyou; Yang, Peng; Wu, Yun-Dong; Chi, Robin Yonggui; Zhou, Steve Jianrong

Umpolung of donor-acceptor cyclopropanes : via N-heterocyclic carbene organic catalysis   [2021]

Nie, Guihua; Huang, Xuan; Wang, Zhongyao; Pan,Dingwu; Zhang, Junmin; Chi, Robin Yonggui