Project title
NRF-CRP19-2017-01

Publications
(All)

Results 1-13 of 13 (Search time: 0.071 seconds).

Defect-engineered electrically-injected germanium-on-insulator waveguide light emitters at telecom wavelengths   [2023]

Yeh, Po-Lun; Wu, Bo-Rui; Peng, Yi-Wei; Wu, Chen-Wei; Jheng, Yue-Tong; Lee, Kwang Hong; Chen, Qimiao; Tan, Chuan Seng; Chang, Guo-En

Direct bandgap GeSn nanowires enabled with ultrahigh tension from harnessing intrinsic compressive strain   [2022]

Burt, Daniel; Joo, Hyo-Jun; Kim, Youngmin; Jung, Yongduck; Chen, Melvina; Luo, Manlin; Kang, Dong-Ho; Assali, Simone; Zhang, Lin; Son, Bongkwon; Fan, Weijun; Moutanabbir, Oussama; Ikonic, Zoran; Tan, Chuan Seng; Huang, Yi-Chiau; Nam, Donguk

Ge-on-Si avalanche photodiodes with photon trapping nanostructures for sensing and optical quantum applications   [2023]

Wu, Shaoteng; Zhou, Hao; He, Li; Wang, Zhaozhen; Chen, Qimiao; Zhang, Lin; Tan, Chuan Seng

Ge₀.₉₂Sn₀.₀₈/Ge multi-quantum-well LEDs operated at 2-μm-wavelength on 12-inch Si substrate   [2023]

Wu, Shaoteng; Zhang, Lin; Wan, Rongqiao; Zhou, Hao; Lee, Kwang Hong; Chen, Qimiao; Huang, Yi-Chiau; Gong, Xiao; Tan, Chuan Seng

A heavily doped germanium pyramid array for tunable optical antireflection in the broadband mid-infrared range   [2022]

Son, Bongkwon; Shin, Sang-Ho; Jin, Yuhao; Liao, Yikai; Zhao, Zhi-Jun; Jeong, Jun-Ho; Wang, Qi Jie; Wang, Xincai; Tan, Chuan Seng; Kim, Munho

High-precision wavelength tuning of GeSn nanobeam lasers via dynamically controlled strain engineering   [2023]

Kim, Youngmin; Joo, Hyo-Jun; Chen, Melvina; Son, Bongkwon; Burt, Daniel; Shi, Xuncheng; Zhang, Lin; Ikonic, Zoran; Tan, Chuan Seng; Nam, Donguk

High-sensitivity and mechanically compliant flexible Ge photodetectors with a vertical p-i-n configuration   [2021]

An, Shu; Wu, Shaoteng; Lee, Kwang-Hong; Tan, Chuan Seng; Tai, Yeh-Chen; Chang, Guo-En; Kim, Munho

Modulation of light absorption in flexible GeSn metal–semiconductor–metal photodetectors by mechanical bending   [2020]

An, Shu; Wu, Shaoteng; Tan, Chuan Seng; Chang, Guo-En; Gong, Xiao; Kim, Munho

Monolithic infrared silicon photonics: the rise of (Si)GeSn semiconductors   [2021]

Moutanabbir, Oussama; Assali, Simone; Gong, Xiao; O'Reilly, Eoin; Broderick, Chris A.; Marzban, Bahareh; Witzens, Jeremy; Du, Wei; Yu, Shui-Qing; Chelnokov, Alexei; Buca, Dan; Nam, Donguk

Quantum synchronization effects induced by strong nonlinearities   [2023]

Shen, Yuan; Mok, Wai-Keong; Noh, Changsuk; Liu, Ai Qun; Kwek, Leong-Chuan; Fan, Weijun; Chia, Andy

A route toward high-detectivity and low-cost short-wave infrared photodetection: GeSn/Ge multiple-quantum-well photodetectors with a dielectric nanohole array metasurface   [2023]

Chen, Qimiao; Zhou, Hao; Xu, Shengqiang; Huang, Yi-Chiau; Wu, Shaoteng; Lee, Kwang Hong; Gong, Xiao; Tan, Chuan Seng

Short-wave infrared cavity resonances in a single GeSn nanowire   [2023]

Kim, Youngmin; Assali, Simone; Joo, Hyo-Jun; Koelling, Sebastian; Chen, Melvina; Luo, Lu; Shi, Xuncheng; Burt, Daniel; Ikonic, Zoran; Nam, Donguk; Moutanabbir, Oussama

Ultra-broadband SnSe-based photothermoelectric detector for mid-infrared gas spectroscopy   [2022]

Deng, Wenjie; Wang, Chongwu; Dai, Mingjin; Wang, Fakun; Han, Jiayue; Sun, Fangyuan; Wang, Qi Jie; Zhang, Yongzhe