Project title
MOE2019-T2-2-004

Publications
(All)

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.011 seconds).

Colorimetric microneedle patches for multiplexed transdermal detection of metabolites   [2022]

Zhu, Dan Dan; Zheng, Lewen; Duong, Phan Khanh; Cheah, Reanne Hui; Liu, Xin Yi; Wong, Jun Ren; Wang, Wen Jun; Guan, Steven Thng Tien; Zheng, Xin Ting; Chen, Peng

Microneedle coupled epidermal sensor for multiplexed electrochemical detection of kidney disease biomarkers   [2023]

Zheng, Lewen; Zhu, Dan Dan; Xiao, Yi; Zheng, Xin Ting; Chen, Peng

Microneedle-coupled epidermal sensors for in-situ-multiplexed ion detection in interstitial fluids   [2023]

Zhu, Dan Dan; Tan, Yu Rong; Zheng, Lewen; Lao, Jia Zheng; Liu, Ji Yang; Yu, Jing; Chen, Peng

A silk-microneedle patch to detect glucose in the interstitial fluid of skin or plant tissue   [2022]

Zheng, Lewen; Zhu, Dan Dan; Wang, Wenjun; Liu, Jiyang; Thng, Steven Tien Guan; Chen, Peng

Starvation, ferroptosis, and prodrug therapy synergistically enabled by a cytochrome c oxidase like nanozyme   [2022]

Cao, Changyu; Yang, Nan; Su, Yan; Zhang, Zheye; Wang, Chenxi; Song, Xuejiao; Chen, Peng; Wang, Wenjun; Dong, Xiaochen