Academic Profile : No longer with NTU

yuting_1_2.JPG picture
Prof Yu Ting
Professor, School of Physical & Mathematical Sciences - Division of Physics & Applied Physics
External Links
 
Journal Articles
(Not applicable to NIE
staff as info will be
pulled from PRDS)
Wei Ai, Zhuzhu Du, Zhanxi Fan, Jian Jiang, Yanlong Wang, Hua Zhang, Linghai Xie, Wei Huang, Ting Yu. (2014). Chemically engineered graphene oxide as high performance cathode materials for Li-ion batteries. Carbon, 76, 148-154.

Kong, DZ; Luo, JS; Wang, YL; Ren, WN; Yu, T; Luo, YS ; Yang, YP; Cheng, CW. (2014). Three-Dimensional Co3O4@MnO2 Hierarchical Nanoneedle Arrays: Morphology Control and Electrochemical Energy Storage. Advanced Functional Materials, 24(24), 3815-3826.

Zhengji Xu, Tao Li, Dao-Hua Zhang, Changchun Yan, Dongdong Li, Landobasa YM Tobing, Fei Qin, Yueke Wang, Xiaonan Shen, Ting Yu. (2014). Groove-structured metasurfaces for modulation of surface plasmon propagation. Applied Physics Express, 7(5), 052001.

Jingzhi Shang, Lin Ma, Jiewei Li, Wei Ai, Ting Yu and Gagik G Gurzadyan. (2014). Femtosecond pump-probe spectroscopy of graphene oxide in water. Journal of Physics D: Applied Physics, 47(9).

Liu, JP; Liao, L; Lu, ZS; Yan, B; Yu, T; Zheng, Z; Zhang, JX; Gong, H; Huang, XT; Li, CM. (2014). Directly Grown K0.33WO3 Nanosheet Film Electrode for Fast Direct Electron Transfer of Protein. ChemElectroChem, 1(2), 463-470.