Academic Profile : Faculty

ctguan.jpg picture
Prof Guan Cuntai
Professor, School of Computer Science and Engineering
President's Chair in Computer Science and Engineering
Director, Artificial Intelligence Research Institute (AI.R)
NTU Co-Lab Director, S-Lab for Advanced Intelligence
External Links
 
Journal Articles
(Not applicable to NIE
staff as info will be
pulled from PRDS)
Yi Ding, Neethu Robinson, Chengxuan Tong, Qiuhao Zeng, Cuntai Guan, “LGGNet: Learning from Local-Global-Graph Representations for Brain-Computer Interface,” IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Jan 2023, DOI: 10.1109/TNNLS.2023.3236635.

Tushar Chouhan, Melissa Black, Sonya Girdler, Sven Bölte, Tele Tan, and Cuntai Guan, “Altered Task Induced Functional Brain Networks and Small-World Properties in Autism”, Frontiers in Psychiatry, Jan 2023, DOI: 10.3389/fpsyt.2022.1039820.

Weijie Fei, Luzheng Bi, Jiarong Wang, Shengchao Xia, and Cuntai Guan, “Effects of Cognitive Distraction on Upper Limb Movement Decoding from EEG Signals”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Jan 2023, 70 (1), pp 166-174.

Amrest Chinkamol, Vetit Kanjaras, Phattarapong Sawangjai, Yitian Zhao, Thapanun Sudhawiyangkul, Chantana Chantrapornchai, Cuntai Guan and Theerawit Wilaiprasitporn, “OCTAve: 2D en face Optical Coherence Tomography Angiography Vessel Segmentation in Weakly-Supervised Learning with Locality Augmentation”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Dec 2022, DOI: 10.1109/TBME.2022.3232102.

Ke Liu, Qin Lai, Peiyang Li, Zhuliang Yu, Bin Xiao, Cuntai Guan, Wei Wu, “Robust Bayesian Estimation of EEG-Based Brain Causality Networks”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Dec 2022, DOI: 10.1109/TBME.2022.3231627.

Aarthy Nagarajan, Neethu Robinson, Cuntai Guan, “Relevance based Channel Selection in Motor Imagery Brain-Computer Interface”, Journal of Neural Engineering, Dec 2022, DOI: 10.1088/1741-2552/acae07.

Erico Tjoa and Cuntai Guan, “Quantifying Explainability of Saliency Methods in Deep Neural Networks with a Synthetic Dataset”, IEEE Transactions on Artificial Intelligence, Dec 2022, DOI: 10.1109/TAI.2022.3228834.

Choon Guan Lim, Chui Pin Soh, Shernice Shi Yun Lim, Daniel Shuen Sheng Fung, Cuntai Guan, Tih Shih Lee, “Home-based brain-computer interface attention training program for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A feasibility trial”, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, Dec 2022.

Zeng Zeng, Wei Zhao, Peisheng Qian, Yingjie Zhou, Ziyuan Zhao, Cen Chen and Cuntai Guan, “Robust Traffic Prediction from Spatial–Temporal Data Based on Conditional Distribution Learning,” IEEE Transactions on Cybernetics, Dec 2022, 52 (12), pp 13458-13471.

Chuanhao Zhang, Emil Jovanov, Hongen Liao, Yuan-Ting Zhang, Benny Lo, Yuan Zhang, Cuntai Guan, “Video Based Cocktail Causal Container for Blood Pressure Classification and Blood Glucose Prediction”, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Nov 2022, DOI: 10.1109/JBHI.2022.3220967.

Ziyuan Zhao, Fangcheng Zhou, Kaixin Xu, Zeng Zeng, Cuntai Guan, S. Kevin Zhou, “LE-UDA: Label-efficient unsupervised domain adaptation for medical image segmentation”, IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI), Oct 2022, DOI: 10.1109/TMI.2022.3214766.

Shuailei Zhang, Kai Keng Ang, Dezhi Zheng, Qianxin Hui, Xinlei Chen, Yang Li, Ning Tang, Effie Chew, Rosary Yuting Lim and Cuntai Guan, “Learning EEG Representations with Weighted Convolutional Siamese Network: A Large Multi-Session Post-Stroke Rehabilitation Study”, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, Oct 2022, 30, pp 2824-2833.

Rajan Kashyap, Sagarika Bhattacharjee, Rose D Bharath, Ganesan Venkatasubramanian, Kaviraja Udupa, Shahid Bashir, Kenichi Oishi, John E Desmond, SH Annabel Chen, Cuntai Guan, “Variation of Cerebrospinal Fluid in Specific Regions Regulates Focality in Transcranial Direct Current Stimulation”, Frontiers in Human Neuroscience, Aug 2022, DOI:10.3389/fnhum.2022.952602.

Emadeldeen Eldele, Mohamed Ragab, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Xiaoli Li, Cuntai Guan, “ADAST: Attentive Cross-domain EEG-based Sleep Staging Framework with Iterative Self-Training”, IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Aug 2022, DOI: 10.1109/TETCI.2022.3189695.

Ji-Seon Bang, Min-Ho Lee, Siamac Fazli, Cuntai Guan, Seong-Whan Lee, “Spatio-Spectral Feature Representation for Motor Imagery Classification Using Convolutional Neural Networks”, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Jul 2022, 33 (7), pp 3038-3049.

Sirui Zhao, Huaying Tang, Yangsong Zhang, Shifeng Liu, Hanqing Tao, Tong Xu, Enhong Chen, and Cuntai Guan, “ME-PLAN: A deep prototypical learning with local attention network for dynamic micro-expression recognition”, Neural Networks, June 2022, 136, pp 427-443.

Su Zhang, Chuangao Tang, Cuntai Guan, “Visual-to-EEG cross-modal knowledge distillation for continuous emotion recognition”, Pattern Recognition, June 2022, 108833, DOI: 10.1016/j.patcog.2022.108833.

Phairot Autthasan, Rattanaphon Chaisaen, Thapanun Sudhawiyangkul, Phurin Rangpong, Suktipol Kiatthaveephong, Nat Dilokthanakul, Gun Bhakdisongkhram, Huy Phan, Cuntai Guan and Theerawit Wilaiprasitporn, “MIN2Net: End-to-End Multi-Task Learning for Subject-Independent Motor Imagery EEG Classification”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, June 2022, 69 (6), pp 2105 - 2118.

Yusong Zhou, Banghua Yang, Cuntai Guan, “Task-Related Component Analysis Combining Paired Character Decoding for Miniature Asymmetric Visual Evoked Potentials”, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, May 2022, 30, pp 1331-1339.

Ce Ju and Cuntai Guan, "Tensor-CSPNet: A Novel Geometric Deep Learning Framework for Motor Imagery Classification", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, April, 2022, DOI: 10.1109/TNNLS.2022.3172108.

Zhao Feng, Yi Sun, Linze Qian, Yu Qi, Yueming Wang, Cuntai Guan, Yu Sun, “Design a novel BCI for neurorehabilitation using concurrent LFP and EEG features: a case study”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, May 2022, 69 (5), pp 1554-1563.

Yi Ding, Neethu Robinson, Su Zhang, Qiuhao Zeng and Cuntai Guan, “TSception: Capturing Temporal Dynamics and Spatial Asymmetry from EEG for Emotion Recognition”, IEEE Transactions on Affective Computing, April 2022, DOI: 10.1109/TAFFC.2022.3169001.

Duo Chen, Haihong Zhang, Perumpadappil Thomas Kavitha, Fong Ling Loy, Soon Huat Ng, Chuanchu Wang, Kok Soon Phua, Soon Yin Tjan, Su-Yin Yang and Cuntai Guan, “Scalp EEG-based Pain Detection using Convolutional Neural Network”, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, Feb 2022, 30, pp 274-285.

Tao Xu, Hongtao Wang, Guanyong Lu, Feng Wan, Mengqi Deng, Peng Qi, Anastasios Bezerianos, Cuntai Guan, Yu Sun, "E-Key: an EEG-Based Biometric Authentication and Driving Fatigue Detection System", IEEE Transactions on Affective Computing, Dec 2021, DOI: 10.1109/TAFFC.2021.3133443.

Yangsong Zhang, Huan Cai, Li Nie, Peng Xu, Sirui Zhao, Cuntai Guan, “An end-to-end 3D convolutional neural network for decoding attentive mental state”, Neural Networks, Dec 2021, 144, pp 129–137.

Sze-Hui Jane Teo, Xue Wei Wendy Poh, Tih Shih Lee, Cuntai Guan, Yin Bun Cheung, Daniel Shuen Sheng Fung, Hai Hong Zhang, Zheng Yang Chin, Chuan Chu Wang, Min Sung, Tze Jui Goh, Shih Jen Weng, Xin Jie Jordon Tng, Choon Guan Lim, “Brain-computer interface based attention and social cognition training programme for children with ASD and co-occurring ADHD: A feasibility trial”, Research in Autism Spectrum Disorders, Nov 2021, 89:101882.

Erico Tjoa, Cuntai Guan, “A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI): towards Medical XAI”, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Nov 2021, 32 (11), pp 4793 - 4813.

Neethu Robinson, Ravikiran Mane, Tushar Chouhan, Cuntai Guan, “Emerging Trends in BCI-Robotics for Motor Control and Rehabilitation”, Current Opinion in Biomedical Engineering, Oct 2021, 20:100354.

Manzhang Xu, Bijun Tang, Yuhao Lu, Qianbo Lu, Chao Zhu, Lu Zheng, Jingyu Zhang, Nannan Han, Weidong Fang, Yuxi Guo, Jun Di, Pin Song, Yongmin He, Lixing Kang, Zhiyong Zhang, Wu Zhao, Cuntai Guan, Xuewen Wang, Zheng Liu, “Machine Learning Driven Synthesis of Few-Layered WTe2 with Geometrical Control”, Journal of the American Chemical Society, Oct 2020, 143 (43), pp 18103–18113.

Ziyuan Zhao, Zeng Zeng, Kaixin Xu, Cen Chen, Cuntai Guan, “DSAL: Deeply Supervised Active Learning from Strong and Weak Labelers for Biomedical Image Segmentation,” IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Oct 2021, 25 (10), pp 3744-3751.

Ke Liu, Zhu Liang Yu, Wei Wu, Xun Chen, Zhenghui Gu, Cuntai Guan “fMRI-SI-STBF: An fMRI-Informed Bayesian Electromagnetic Spatio-Temporal Extended Source Imaging”, Neurocomputing, Oct 2021, vol 462, pp 14-30.

Rajan Kashyap, Sagarika Bhattacharjee, Ramaswamy Arumugam, Rose Dawn Bharath, Kaviraja Udupa, Kenichi Oishi, John E. Desmond, S.H. Annabel Chen, Cuntai Guan “Focality Oriented Selection of Current Dose for Transcranial Direct Current Stimulation”, Journal of Personalized Medicine, Sept 2021, 11 (940), pp 1-14.

Bohan Yu, Yuxiang Wang, Kai Niu, Youwei Zeng, Tao Gu, Leye Wang, Cuntai Guan, and Daqing Zhang, “WiFi-Sleep: Sleep Stage Monitoring Using Commodity Wi-Fi Devices”, IEEE Internet of Things Journal, Sep 2021, 8 (18), pp 13900-13913.

Fatemeh Fahimi, Strahinja Dosen, Kai Keng Ang, Natalie Mrachacz-Kersting, and Cuntai Guan, “Generative Adversarial Networks-based Data Augmentation for Brain-Computer Interface”, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Sept 2021, 32 (9), pp 4039-4051.

Mengjiao Hu, Hsiao-Ju Cheng, Fang Ji, Joanna Su Xian Chong, Zhongkang Lu, Weimin Huang, Kai Keng Ang, Kok Soon Phua, Kai-Hsiang Chuang, Xudong Jiang, Cuntai Guan, Effie Chew, Juan Helen Zhou, “Brain functional changes in stroke following rehabilitation using brain-computer interface-assisted motor imagery with and without tDCS: a pilot study”, Frontiers in Human Neuroscience, Jun 2021, DOI: 10.3389/fnhum.2021.692304.

Mengjiao Hu, Xing Qian, Siwei Liu, Amelia Koh Jialing, Kang Sim, Xudong Jiang, Cuntai Guan, Juan Helen Zhou, “Structural and diffusion MRI based schizophrenia classification using 2D pretrained and 3D naive Convolutional Neural Networks”, Schizophrenia Research, June 2021, DOI: 10.1016/j.schres.2021.06.011.

Jiarong Wang, Luzheng Bi, Weijie Fei, and Cuntai Guan, “Decoding Single-Hand and Both-Hand Movement Directions from Noninvasive Neural Signals”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, June 2021, 68(6), pp 1932-1940.

Neethu Robinson, Tushar Chouhan, Ernest Mihelj, Paulina Kratka, Frederic Debraine, Nicole Wenderoth, Cuntai Guan, Rea Lehner, “Design considerations for long term non-invasive Brain Computer Interface training with tetraplegic CYBATHLON pilot”, Frontiers in Human Neuroscience, May 2021, DOI: 10.3389/fnhum.2021.648275.

Olivier Lambercy, Rea Lehner, Karen Sui Geok Chua, Seng Kwee Wee, Deshan Kumar Rajeswaran, Christopher Wee Keong Kuah, Wei Tech Ang, Phyllis Liang, Domenico Campolo, Asif Hussain, Gabriel Aguirre-Ollinger, Cuntai Guan, Christoph M. Kanzler, Nicole Wenderoth, Roger Gassert, “Neurorehabilitation from a distance: can intelligent technology support decentralized access to quality therapy?” Frontiers in Robotics and AI, May 2021, 8:612415, DOI: 10.3389/frobt.2021.612415.

Emadeldeen Eldele, Zhenghua Chen, Chengyu Liu, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Xiaoli Li and Cuntai Guan, “An Attention-based Deep Learning Approach for Sleep Stage Classification with Single-Channel EEG”, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, Apr 2021, 29, pp 809-818.

Hsiao-Ju Cheng, Kwun Kei Ng, Xing Qian, Fang Ji, Zhongkang Lu, Wei Peng Teo, Xin Hong, Fatima Nasrallah, Kai Keng Ang, Kai-Hsiang Chuang, Cuntai Guan, Haoyong Yu, Effie Chew, Juan Zhou, “Task-related brain functional network reconfigurations relate to motor recovery in chronic subcortical stroke”, Scientific Reports, April 2021, 11(1):8442.

Kaishuo Zhang, Neethu Robinson, Seong-whan Lee, Cuntai Guan, “Adaptive Transfer Learning for EEG Motor Imagery Classification with Deep Convolutional Neural Network”, Neural Networks, April 2021, Vol 136, pp 1-10.

Chao Jiang, Yingjie Li, Yingying Tang, Cuntai Guan “Enhancing EEG-Based Classification of Depression Patients using Spatial Information”, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, Feb 2021, 29, pp 566-575.